Kontakt
Visar: Hyresvillkor Hyresmaskiner

Hyresvillkor

 1. HYRA OCH HYRESTID 
  Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet är beställt och hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnas.
  Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.
  Hyresobjektet uthyres för användning i enskifte om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet gjorts, såsom användning i förlängda skift eller flerskift.
  Hyrestiden gäller tills vidare, dock skall hyrestagaren efter den tid som kan anses rimlig med avseende på användning och bruk på arbetsplatsen kontakta DKLBC för att slutbestämma hyrans längd.
 2. 2. TRANSPORT 
  All hyresmateriel levereras fritt DKLBCs hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till DKLBCs förråd under DKLBCs normala öppettider och kvittens genom retursedel.
  Hyrestagaren har eget behörighetsansvar för framförande av DKLBCs fordon, maskiner eller släpvagnar.
 3. 3. ANVÄNDNING 
  Hyresobjektet får endast användas av hyrestagaren och personer som denne svarar för och endast på den arbetsplats som är angiven i kontraktet, samt för sådana arbeten och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Hyresobjektet får endast handhavas av personer med erforderlig kompetens. Hyrestagaren svarar för tillsyn och skötsel av hyresobjektet under hyrestiden. Driv- och smörjmedel samt förbrukningsmaterial bekostas av hyrestagaren.
  Hyrestagaren svarar för under hyrestiden uppkomna fel och skador på hyresobjektet, vilka inte är att hänföra till normalt slitage. Hyrestagaren skall vid driftstörning i hyresobjektet kontakta DKLBC, och är skyldig att snarast inlämna objektet för reparation eller utbyte. DKLBC ersätter ej kostnader på grund av driftstörning på hyresobjektet.
  Hyrestagaren är skyldig att tillåta DKLBC att besiktiga objektet på arbetsplatsen.
  Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd av DKLBC flyttas till annan arbetsplats än den som avtalats.
  DKLBC skall på begäran tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för skötsel av hyresobjektet.
  Under hyrestiden förlorat eller totalförstört hyresobjekt ersätts av hyrestagaren.
  Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och i samma skick som när det utlämnades med undantag för normalt slitage. Har hyresobjektet ej rengjorts debiteras hyrestagaren för detta.
 4. 4. ANSVAR 
  Som kund hos DKLBC tecknas automatiskt vår obligatoriska hyresförsäkring för hyrda maskiner.
  Försäkringen skyddar hyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, vattenskador etc. och kostar 5% av hyresbeloppet. Observera att särskilda villkor gäller för trafikförsäkringspliktiga fordon och maskiner.
  Vid skada så utgår alltid en självrisk, den kan variera beroende på typ av hyrd egendom. Önskas ej detta skydd ber vi Er att skriftligen meddela oss detta, samt att även anvisa vilket bolag som då försäkrar den av Er hyrda egendomen. Vid skada eller förlust skall omgående (senast påföljande helgfri dag) komplett skade- eller stöldanmälan inkl. kopia av polisanmälan lämnas. Hyra debiteras fram till att detta sker.
  Hyrestagaren ansvarar för all skada, d v s såväl person- och sakskada och följdskada härav som ren förmögenhetsskada, som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden. Hyrestagaren ansvarar för att hyran erläggs. Uppkomna fel eller skador som upptäcks vid vår efterkontroll, och som ej är att hänföra till normalt slitage debiteras hyrestagaren i Hyrestagare, som olovligt och utan dennes tillstånd och auktorisation, hyr eller köper varor i företags eller organisations namn är automatiskt själv personligt ansvarig för undertecknade hyres- eller försäljningsavtal.
 5. 5. HÄVANDE 
  Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger DKLBC rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Det samma gäller om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar.
 6. 6. HYRESDEBITERING 
  Priserna gäller per byggdag, vilket innebär att hyrd utrustning lämnas före 8.00 påföljande dag. Därefter debiteras ny hyrdag.
  Utnyttjas hyresobjektet mer än 8 timmar per hyresdag debiteras timpris enligt DKLBCs prislista
 7. 7. BETALNING 

Fakturering sker efter sedvanlig kreditprövning. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift om 25 :- exkl moms. Betalningsvillkor 30 dagar och eventuell dröjsmålsränta debiteras med 2% per månad samt en påminnelseavgift om 60:-.

Vid förskottsbetalning sker alltid kreditprövning före utlämning av hyresobjekt.