Enligt Avfallsförordningen (2020:614) ska den som hanterar farligt avfall/gods föra anteckningar samt rapportera detta digitalt till Naturvårdsverket inom 2 arbetsdagar efter utförd hantering eller transport.  

Vid samtliga transporter av farligt avfall/gods ska ett Transportdokument medföras i fordonet. 

På detta transportdokument ska avsändaren, transportören samt mottagaren av avfallet finnas med. Samtliga ska sedan digitalt rapportera in sin medverkan i hantering av avfallet inom två arbetsdagar till Naturvårdsverket. 

Om transportör inte får detta Transportdokument av avlämnaren vid hämtning av avfall/gods kan DKLBC hjälpa till att upprätta ett sådant efter att fullmakt från avlämnare av avfallet/godset fyllts i.

Kontakta oss för mer information!