Kontakt
Visar: Diskrimineringspolicy

Diskrimineringspolicy

DKLBC skall medverka till ett samhälle för alla. Vi tillåter inte diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Mål

Omfattning

Policyn gäller för alla som utför arbete för eller åt DKLBC.

Regler

Vi är övertygade om att olika livserfarenheter och perspektiv är nödvändiga för såväl utveckling av individer som organisationen.

Ansvar

VD, företagsledningen och chefer ansvarar för att vår policy är känd och efterlevs.

Alla medarbetare i DKLBC har ett ansvar att följa vår policy samt att reagera och påtala om någon far illa eller blir särbehandlad

Vi reagerar och agerar för att vi bryr oss!

Uppföljning

För att säkerställa att vår policy efterlevs skall den utvärderas årligen vid företagsledningens genomgång.

Denna policy har antagits vid styrelsens möte 2020-04-20