Kontakt
Visar: Alkohol och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy

 

Denna policy gäller för hela DKLBC och dess underentreprenörer.

Att förebygga missbruk av alkohol och droger* angår oss alla och innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå en god hälsa samt en trygg och säker arbetsmiljö.

 

Mål

 Omfattning

Policyn gäller för alla som utför arbete för eller åt DKLBC.

 Regler

 Uppföljning

För att säkerställa att vår policy efterlevs har vi alkolås i bilar och maskiner dessutom kan det genomföras alkohol- och drogtester.

Ansvar

VD, företagsledningen och chefer ansvarar för att vår policy är känd och efterlevs.

Alla medarbetare i DKLBC har ett ansvar att följa vår policy samt att reagera och påtala om någon visar tecken på bakrus eller missbruk.

Vi reagerar och agerar för att vi bryr oss!

*Med droger menas, utöver alkohol och narkotika, även receptbelagda läkemedel utan läkarordination och anabola steroider.

Denna drogpolicy och handlingsplan har antagits vid styrelsens möte 2017-01-25

Handlingsplan till DKLBC:s Alkohol- och drogpolicy

Rutiner vid misstanke om missbruk och/eller positiva utfall på alkohol- och drogtest bland anställda, delägares anställda, anlitade lejdåkerier andra underentreprenörer

Misstanke om att arbetstagare är påverkad av alkohol eller droger

 Definition olika begrepp

All form av skadligt bruk av alkohol och droger som kan påverka arbetsplatsen.

Med droger menas all icke-medicinsk användning av läkemedel, all användning av narkotika och anabola androgena steroider samt påverkan av alkohol i arbetet. Även användning av medel som kan medföra fara för liv eller hälsa och som används eller kan antas användas för att uppnå berusning eller annan påverkan är otillåten.

Med skadligt bruk avses en konsumtion som är skadlig för hälsan, ekonomin och som ger negativa konsekvenser i sociala sammanhang, både på medarbetar- och organisationsnivå.

Det finns idag ingen nationellt eller internationellt vedertagen definition på riskbruk av alkohol. Statens folkhälsoinstitut beskriver riskbruk av alkohol som ett alkoholbruk som medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

Genomförande av alkohol- och drogtester

För att säkerställa att vår policy efterlevs har vi alkolås i bilar och maskiner dessutom kan det genomföras alkohol- och drogtester.

 

Denna policy har antagits vid styrelsens möte 2020-04-20