Kontakt
Visar: Information före beställning av container eller flak

 

Punkter att tänka på

 

Information före beställning av container eller flak

En container är tung och skall i första hand placeras på hårdgjort underlag. Andra faktorer kan påverka även hårdgjort underlag som t.ex temperatur och containerns tyngd.

Tillstånd för uppställning på allmän plats

Om containern ska stå på allmän plats som gata, trottoar, vändzon eller liknande krävs tillstånd från polismyndighet.

Sorteringsguide

Blankett för tillståndsansökan

Transportdokument Farligt Avfall

Fullmakt för upprättande av transportdokument

Vägar och ytor

Tillfartsvägen skall vara anpassad för fordon av lastbilsstorlek, minimum 3 meter bred körbana. Containerplatsen skall vara 3 meter bred, längden skall vara containerns längd + 2 meter.

Minimum fri höjd är 4,5 meter för att garantera framkomlighet för fordonen. Fri höjd vid avställningsplatsen skall vara 6,5 meter.
För att kunna ställa av containern krävs en längd av container + 2 meter + bil + 8 meter. DKLBC ansvarar inte för skador som uppkommer om dessa mått inte garanteras.

Generella mått på container

Volym: 5 – 36 kubikmeter
Bredd: 2 – 2,6 meter
Längd: 3 – 6,5 meter

Vilken container som skall användas bestäms i samråd med orderpersonal vid beställning, beroende på mängd som skall kastas, samt av vilken plats som containern skall ställas på.

Vad kan slängas i containern?

Vid beställning av container/flak skall det uppges vad som skall kastas i den. Detta då avfallet sorteras och behandlas på olika sätt.

För vissa material krävs speciell behandling. Detta gäller t.ex. elektroniskt/elektriskt avfall, miljöfarligt avfall och riskavfall. Med elektroniskt/elektriskt avfall menas allt som har sladd, solcell, batteri samt ljuskällor.

Till farligt avfall hör färg, lim, kemikalier, batterier m.m. Till tyngre avfall hör även t.ex asbest och förorenad jord.

TILL AVFALLSFÖRORDNINGEN FÖR FARLIGT AVFALL (öppnas i ny flik)

Enligt Avfallsförordningen (2020:614) ska den som hanterar farligt avfall/gods föra anteckningar samt rapportera detta digitalt till Naturvårdsverket inom 2 arbetsdagar efter utförd hantering eller transport.  

Vid samtliga transporter av farligt avfall/gods ska ett Transportdokument medföras i fordonet. 

På detta transportdokument ska avsändaren, transportören samt mottagaren av avfallet finnas med. Samtliga ska sedan digitalt rapportera in sin medverkan i hantering av avfallet inom två arbetsdagar till Naturvårdsverket. 

Om transportör inte får detta Transportdokument av avlämnaren vid hämtning av avfall/gods kan DKLBC hjälpa till att upprätta ett sådant efter att fullmakt från avlämnare av avfallet/godset fyllts i.

 

Det är också viktigt att tänka på att om containern skall samla in ett specifikt material, så skall avfallet vara så “rent” som möjligt, t.ex att metall inte blandas med trä.

För de olika materialslagen kan också finnas maximala mått på det som får slängas i containern.

Exempel på material

Rent trä

Träpallar, brädor, rivningsvirke, träemballage, träspill. Ej tryckimpregnerat och målat trä, ej beslag eller ståldelar.

Metall

Maskindetaljer, plåt, metallband m.m

Jord och sten

Jord, sten, grus, tegel, betong. Ej siporex eller lättbetong. Lämnas till sortering och återanvänds som fyllnadsmassor.

Trädgårdsavfall

Komposterbart trädgårdsavfall med växtrester, grästuvor, bark, häckklipp, grenar. Storlek max 2,5 meter längd och 25 cm tjocklek. Ej rötter och stubbar.

Brännbart

Papper, trä, plast, textilier ej större än 1 x 0,3 x 0,3 meter.

Blandat/Grovsopor

Kan bestå av både brännbart och icke brännbart. Möbler, barnvagnar, cyklar, plastdetaljer. Får ej innehålla elektroniskt/elektriskt eller farligt avfall.

Tillbaka till Container