Kontakt
Visar: Verksamhetspolicy

Grunden för hela vårt ledningssystem innefattande

Kvalitet, Miljö Trafiksäkerhet och Arbetsmiljö är vår

Verksamhetspolicy

 

Vi på DKLBC AB vill erbjuda våra kunder tjänster som kännetecknas av god service och hög kvalitet och med ambition att fortlöpande minska verksamhetens inverkan på miljön. Vår ambition är att utifrån organisationens resurser använda bästa möjliga teknik och vid varje tillfälle följa tillämpliga lagar, förordningar och kundkrav.

Detta uppnår vi genom:

 

DKLBC AB följer och bevakar aktivt gällande lagar och förordningar och andra samhällskrav.

Denna verksamhetspolicy antogs i styrelsen 2020-04-20